Telefono: 044877617 dhe 045888842

Zhvillimi i Planit Strategjik të Koalicionit të Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) - IMD

IMD ka hartuar planin strategjik të Koalicionit të Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve-KOMF 2015-2017.  Ky plan ka përfshirë palët e interesit si autoritetet kompetente, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, prindër dhe akterë tjerë relevant për të zhvilluar dhe përkrahur mekanizmat dhe sistemin për mbrojtjen dhe përkujdejsen e fëmijëve dhe familjeve në nevojë.