Telefono: 044877617 dhe 045888842

044877617 dhe 045888842

Rr. Eqrem Qabej Hyrja 4, Nr.4, Prishtinë, 10000, Kosovë

Kontakt Forma