Telefono: 044877617 dhe 045888842

Mbështetje për Zyrat Ndërlidhëse Komunale për Diasporën - IMD

IMD në bashkepunim me GIZ, ndihmuan në themelimin dhe funksionalizimin e Zyrës Ndërlidhese me Diasporë në komunën e Gjilanit. Kjo zyrë ndërlidhëse ka për qëllim ofrimin e shërbimeve profesionale dhe krijimin e urave ndërlidhëseve në mes autoriteteve lokale dhe diasporës.

Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me GIZ