Telefono: 044877617 dhe 045888842

Shkathtësi Jetësore për të rinj - IMD

Projekti për "Shkathtësi Jetesore"  është realizuar në bashkpunim me drejtorinë për Rini, në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Qëllimi i projektit: trajnimi i 240 të rinjëve nga komunitete të ndryshme në fushën e zhvillimit të shkathtësive jetësore.

Trajnimi është organizuar në 8 rajone të Kosovës dhe është ofruar në fushat:

  • Shkrimi i CV-së dhe letrës motivuese,
  • Përgaditja për intervistë,
  • Aftësi komunikuese dhe
  • Kërkim pune.