Telefono: 044877617 dhe 045888842

Programi për ndërmarrësi - IMD

Trajnimi për ndërmarrësi për 240 të rinjë në Kosovë, u ofrua në pesë rajonet e Kosovës (Prishtinë, Pejë, Gjilan, Mitrovicë dhe Prizren) në katër module:

  • Ndërmarrësi;
  • Marketing;
  • Planifikim Biznesi dhe
  • Planifikim Financiar.

Ky projekt është realizuar në partneritet me iTED dhe MKRS.