Telefono: 044877617 dhe 045888842

Projekti për Shkathtësi Jetësore në Komunën e Rahovecit - IMD

IMD në bashkëpunim SHL-Kosova dhe Shoqatën e gruas "HAREJA" kanë organizuar trajnime profesionale në fushën e ngritjes së shkathtësive jetësore për 30 të rinjë nga komuna e Rahovecit. 

Projekti për shkathtësi jetësore, është fokusuar në fushat:

  • Shkathtesi për kërkim pune
  • Zhvillim personal
  • Aftesi komunikuese
  • Aftesi negociuese
  • Menaxhimi i kohës
  • Mendimi kritik
  • Zgjidhje e problemit dhe
  • Intelegjence emocionale.  

Ky projekt është zbatuar me perkrahjen dhe financimin e Departamentit të Rinisë - MKRS.