Telefono: 044877617 dhe 045888842

Projekti për punë praktike nga Diaspora - IMD

Në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë - MTI si dhe Agjencionin për Promovimin e Investimeve në Kosovë - KIESA, për herë të parë i'u është mundësuar 25 të rinjëve nga Diaspora që të kryejn punë praktike në Kosovë.

Praktikantët u vendosën nëpër institucionet publike dhe private për të marrë njohuri praktike lidhur me punën sipas pozitave të caktuara.