Telefono: 044877617 dhe 045888842

Biznes për Biznes (Kosovo - Diaspore) - IMD

Në bashkëpunim me USAID-in dhe Oden Ekonomike të Kosoës u organizuan takimet e para ndërmjet biznesve nga Diaspora dhe biznesve vendore në Kosovë për të krijuar mundësi të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe nxitjen e investimeve nga Diaspora në Kosovë.