Telefono: 044877617 dhe 045888842

Trajnim për ndërmarrësi (pa pagesë për të rinjët e rajonit të Mitrovicës) - IMD

Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim - IMD, fton të gjithë të rinjët dhe të rejat nga Rajoni i Mitrovicës (Komunat Mitrovicë, Skenderaj dhe Vushtrri) që të marrin pjesë në "Trajnimin për Ndërmarrësi" që do të mbahet gjatë muajit tetor 2018. (Për datat dhe vendin e mbajtjes se trajnimeve do ju njoftojmë me kohë).  

 

Programi i trajnimit për Ndërmarrësi ofrohet në modulet:

 

1. Hyrje në Ndërmarrësi

2. Plan Biznesi

3. Marketing dhe

4. Planifikim financiar.

 

Programi i trajnimit do të zgjasë 15 ditë. 

 

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit do të certefikohen me certefikatë e zyrtarizuar nga MKRS - Departamenti i Rinisë e cila certefikatë u jep të drejtën për aplikim për grant pranë DiR - MKRS. Pas përfundimit të trajnimit, MKRS- DiR do të lancoj garën për idetë më të mira në fushën e ndërmarrësisë.