Telefono: 044877617 dhe 045888842

Trajnim mbi Menaxhimin e Ciklit të Projektit - IMD

Trajnimi i organizuar nga IMD për Menaxhimin e Ciklit të Projektit për menaxhmentin e lartë të shkollës profesionale “ Gjon Nikollë Kazazi”. Trajnimi i mundësoi pjesëmarrësve të pajisen me njohuri në lidhje me aktivitetet menaxheriale dhe procedurat e marrjes se vendimeve gjatë kohëzgjatjes se projektit.