Telefono: 044877617 dhe 045888842

Projekti për "Planifikimi Strategjik" - IMD

IMD ka realizuar me sukses projekti "Planifikimi Strategjik" në rajonin e Ferizajit.

Në këtë projekt morën pjesë të rinjtë nga rajoni i Ferizajit (komunat: Kaçanik, Lipjanit dhe Hanit të Elezit).

Projekti kishte për qëllimi që të zhvilloj shkathtësitë e 30 të rinj nga rajoni i Ferizajt në fushën e Planifikimit Strategjik si:

  • Të kuptuarit dhe funksioneve të planifikimit Strategjik,
  • Procesi i hartimit të Planit Strategjik
  • Përfshirja e partnerëve dhe aktorëve relevant,
  • Zbatueshmëria e Planifikimit Strategjik në praktikë.